Polityka prywatności

Tu, w Yoga Retreatment, naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie gościom przestrzeni do rozwoju ciała i ducha, uwolnienia się od codziennych utrapień i przeciążenia związanego z nieprzerwanym natłokiem informacji. Dlatego też, choć ciążą na nas liczne, skomplikowane i dalece sformalizowane obowiązki informacyjne, zrobimy co w naszej mocy, aby przedstawić Ci je w sposób przejrzysty i czytelny. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i korzystania przez Ciebie z naszego serwisu jest dla priorytetem.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Anna Komierowska – Szweycer, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Passion Projects Anna Komierowska – Szweycer” z siedzibą przy ul. Hlonda 4G/10, 02 – 972 Warszawa, nr NIP 9512079469, dalej w Polityce Prywatności oraz w treściach na stronie internetowej nazywana „Administratorem” bądź „Yoga Retreatment”.

 1. W jaki sposób można skontaktować się z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych?

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym: ul. Hlonda 4G/10, 02 – 972 Warszawa lub pod adresem mailowym: [email protected]

 1. jakie dane są gromadzone i przetwarzane?

Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza Twoje następujące dane osobowe:

 • dane identyfikujące: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 • dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane o Twoim stanie zdrowia,

Dodatkowo, nasz system przetwarza także niestanowiące danych osobowych informacje dotyczące urządzenia, na którym oglądasz naszą stronę, umożliwiające zapewnienie Ci jak najlepszego i najbezpieczniejszego jej użytkowania – adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące informacji na stronach, a jeśli wyraziłeś na to dodatkową zgodę – także informację o geolokalizacji. 

W przypadku składania za pośrednictwem strony zamówienia na produkty lub usługi, w tym nasze wyjazdy, przetwarzamy także – w celu niezbędnym do zrealizowania usługi lub dostarczenia produktu, takie dane osobowe jak adres do wysyłki i dane niezbędne do wystawienia faktury (w tym NIP) oraz informacje o płatności, w tym numer karty kredytowej. 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia Ci odpowiedzi na zadane nam pytanie, dostarczenia Ci zamówionego produktu lub usługi, przedstawienia informacji handlowych o ofercie Yoga Retreatment, w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu ukierunkowania treści lub reklam, które w naszej ocenie mogą okazać się dla Ciebie najbardziej interesujące. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo Telekomunikacyjne,
 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. W jaki sposób pozyskiwane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – w przypadku zapisania się do newslettera Yoga Retreatment, wypełnienia formularza kontaktowego bądź skierowania bezpośredniego zapytania przy użyciu innych środków telekomunikacji, bądź też od innych, współpracujących z nami podmiotów, wobec których wyraziłeś zgodę na przetwarzanie i przekazywanie Twoich danych osobowych – jak choćby platforma facebook i jej produkty.

Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne i nikt poza organami Państwowymi nie ma prawa Cię do tego zmuszać; czasem stanowi to jednak warunek konieczny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora. Niepodanie danych kontaktowych, w zależności od wybranej usługi – może uniemożliwić jej świadczenie. 

 1. Kto może mieć dostęp do danych osobowych?

Administrator Twoich danych osobowych na podstawie szczegółowego upoważnienia lub umowy łączącej Administratora z podmiotem przetwarzającym dane osobowe może przekazać Twoje dane:

 1. Pracownikom i współpracownikom Yoga Retreatment,
 2. Obiektom i podmiotom współpracującym z Yoga Retreatment w zakresie realizacji usługi wypoczynkowych,
 3. Podmiotom profesjonalnie zajmującym się obsługą prawną lub księgową Yoga Retreatment,
 4. platformie Woocommerce.com obsługiwanej przez Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd z siedzibą w Dublinie, Irlandia.
 5. platformie Getresponse.pl obsługiwanej przez GetResponse sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
 6. platformie Google Analytics obsługiwanej przez Google LLC z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, USA
 7. portalowi Facebook obsługiwanemu przez Facebook Inc. z siedzibą w Palo Alto w Kaliforni, USA.

Zakres udostępnionych danych nigdy nie obejmie informacji o Twoim stanie zdrowia, o ile nie będzie to absolutnie konieczne dla celu przetwarzania danych. 

 1. Czy moje dane mogą zostać przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

RODO nakłada szczególne obowiązki na administratorów przekazujących dane osobowe Państwom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacjom międzynarodowym. Dlatego też mamy obowiązek poinformować Cię, iż dla celów statystycznych, optymalizacji reklam, możliwości działania wtyczek społecznościowych Yoga Retreatment w bardzo ograniczonym zakresie zmuszona jest do przekazywania danych dwóm podmiotom spełniającym kryteria Państwa Trzeciego w rozumieniu RODO, tj. Facebook Inc. oraz Google LLC – w przeciwnym wypadku nie byłoby możliwości korzystania z wielu funkcjonalności, które wszyscy wykorzystujemy na co dzień. Siedziba obu podmiotów mieści się w Stanach Zjednoczonych i oba podmioty przystąpiły do programu Privacy Shield, a zatem przekazanie im danych zgodne jest z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Spokojnie jednak – Twoje dane są u nas w pełni bezpieczne, a zakres przekazywanych danych uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby.

 1. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do własnych danych osobowych (art. 15 RODO), w tym do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej, do uzyskania informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane mogą zostać ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych. 
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) (art. 16 RODO) własnych danych osobowych, jeżeli są niepoprawne, bądź niekompletne. 
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), gdy:
  • nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aby skorzystać z wyżej opisanych uprawnień wystarczy, że skontaktujesz się z nami i udzielisz odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W terminie miesiąca (a w przypadku szczególnie skomplikowanych żądań lub ich znacznej liczby – w terminie 3 miesięcy) od dnia otrzymania dyspozycji poinformujemy Cię o działaniach podjętych w związku z żądaniem.

 1. Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?
 1. Ustawa umożliwia przechowywanie danych osobowych  „przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.” W języku polskim oznacza to, że będziemy przetwarzać Twoje dane tylko przez taki okres, który będzie nam potrzebny do zrealizowania zamówionej przez Ciebie usługi lub produktu – od momentu zapisu aż do pełnego wykonania umowy, nie dłużej jednak, niż trzy lata od momentu powstania obowiązku spełnienia świadczenia ☺
 2. Dla celów marketingowych Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej nam zgody. Dotyczy to jednak wyłącznie danych osobowych, które udostępniłeś nam w tym konkretnym celu – tak adres e-mail, imię i nazwisko czy nr telefonu.
 3. Z uwagi na przepisy rachunkowe, przez okres pięciu lat począwszy od początku kolejnego roku obrotowego przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe, które umieszczono w księgach rachunkowych i dokumentach księgowych. 

 1. Co z bezpieczeństwem danych?

Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu pełnej ochrony Twoich danych osobowych – w szczególności zabezpieczając je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. Dane w formie elektronicznej zabezpieczono należytymi certyfikatami, hasłami i protokołami bezpieczeństwa, dane w formie fizycznej przechowywane są w specjalnie przystosowanym do tego celu miejscu, niedostępnym dla osób postronnych, a nasi pracownicy i współpracownicy przy blasku świec i zapachu kadzideł składają oficjalną przysięgę, że nie knują nic niedobrego! ☺

 1. Czym są ciasteczka (cookies)?

Legenda głosi, że nazwę dla tych malutkich plików tekstowych, które wysyła większość serwisów internetowych, celowo dobrano tak, aby budowała ona pozytywne skojarzenia. Zastosowanie na stronie cookies, choć prawnie związane z obowiązkiem pouczenia użytkownika o ich wykorzystaniu, nie ma wiele wspólnego z samym przetwarzaniem danych, służąc głównie wygodzie użytkownika strony, a częściowo zaś – możliwości rozwoju jej właściciela. 

Po co to robimy? Cookies służą do zoptymalizowania korzystania ze stron internetowych poprzez nadanie im indywidualnego charakteru dostosowanego do danego użytkownika, wykorzystując między innymi:

 1. identyfikację danych komputera i jego przeglądarki wykorzystywanej do przeglądania stron internetowych np. stwierdzają czy dany komputer odwiedzał już tą stronę;
 2. dopasowanie wyświetlania strony do Twoich preferencji dzięki anonimowej analizie Twoich zachowań w internecie;
 3. zapamiętane oczekiwania wobec strony takie jak język, kolor, układ treści;
 4. umożliwienie działania indywidualnych kont w serwisach;
 5. wyłączenie obowiązku uciążliwego logowania się do każdej odrębnej podstrony serwisu;
 6. „pamięć” o wybranych do koszykach zakupach (które zostaną w nim, jeśli nagle coś przerwie Ci shopping) czy przedstawionych reklamach (by nie napastować Cię powtarzającą się i nieinteresującą dla Ciebie treścią).

Pliki cookies nigdy nie zmieniają sposobu działania urządzeń i nie są dla nich w żaden sposób szkodliwe; nie zmieniają konfiguracji przeglądarek i nie są udostępniane innym serwisom, reklamodawcom etc. poza podmiotami wskazanymi powyżej w pkt 6. Na każdej ze stron masz możliwość zaakceptować je lub blokować, co jednak może utrudnić bądź uniemożliwić dostęp do wielu możliwości i funkcjonalności. Cokolwiek wybierzesz, pamiętaj, że zawsze w prosty sposób możesz wyczyścić wszystkie zapisane w Twojej przeglądarce ciasteczka.

 1. Czy zasady przetwarzania danych mogą się zmieniać?

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 12 maja 2020 r. Może ona być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia subskrybentom aktualnej i rzetelnej informacji dotyczącej ich danych osobowych oraz informacji o nich. Jeżeli jakiekolwiek zmiany w tym zakresie wystąpią, niezwłocznie powiadomimy Cię o tym na podany przez Ciebie adres e-mail. 

Namaste 😊

Bądźmy w kontakcie!

Zamów newsletter Yoga Retreatment, aby otrzymywać od nas najświeższe informacje. 
Dbamy o wszystkich naszych Przyjaciół, z którymi tworzymy program Yoga Retreatment. Dołącz do nas już dziś.

Bądźmy w kontakcie!

Zapisano do newslettera. Do usłyszenia!

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
0
Yoga Retreatment – dostępna rezerwacja na 2024
This is default text for notification bar